České huminové setkání s mezinárodní účastí 2022

Další tradiční výroční setkání členů české pobočky IHSS a dalších příznivců huminových látek se konalo 29. dubna 2022, a to zase ve Valticích, v prostorách Centra excelence, které provozuje Národní vinařské centrum (https://www.vinarskecentrum.cz/), a Střední vinařské školy Valtice (https://www.svisv.cz/). Setkání už tradičně podpořily a sponzorovaly společnosti Amagro (http://amagro.com/amagro.html) a Humatex (http://www.humatex.cz/). Sešlo se kolem 35 účastníků z akademické i průmyslové sféry; mezi nimi i hosté z Německa a Slovenska. Zabezpečeno bylo i simultánní tlumočení v němčině.

 

Přednášky a diskuse probíhaly celý den v sále Centra excelence. Setkání zahájili Miloslav Pekař (VUT v Brně), národní koordinátor IHSS  a Lubomír Rákos, ředitel společnosti Amagro. První přednáška proběhla vzdálenou formou; Jiří Smilek (VUT v Brně) referoval o výsledcích nedávno ukončeného juniorského projektu IHSS, především o vlivu blokace karboxylových skupin huminových kyselin na jejich interakční vlastnosti. Barbora Badalíková (Výzkumný ústav pícninářský Troubsko) pohovořila o významu organické hmoty pro kvalitu půdy, zejména o experimentálních zkušenostech z erozně ohrožené lokality a přínosu pěstování meziplodiny. Michal Kalina (VUT v Brně) představil výsledky projektu GAČR zaměřeného na osud biouhlu v půdě z pohledu fyzikální chemie. Ukázal výsledky nádobových pokusů s pěstováním kukuřice za přídavku různých biouhlů a související odezvu fyzikálně-chemických charakteristik půdy. Miloslav Pekař informoval o publikaci navrhující jiný přístup ke studiu souvislostí mezi klimatickou změnou a půdní organickou hmotou a jejích návrzích pro spolupráci výzkumných organizací s praxí. Jan Kowolowski a po něm Lubomír Varga (Střední vinařská škola Valtice), seznámili účastníky s dalšími zkušenostmi s aplikací Lignohumátu MAX, Lignoaktivátoru a Vitalicu ve vinohradu, včetně kombinací se standardními vinohradnickými postřiky, a jejich vlivy na parametry sklizených bobulí i vyrobeného vína. To mohli účastníci opět na vzorcích ochutnat a vyhodnotit.

 

Odpolední program po obědě otevřela Zora Marková (Amagro) shrnutím pětiletých výsledků s aplikacemi lignohumátů při pěstování vinné révy, pro regeneraci „vyčerpané“ půdy a ve spojení s Roundupem. Uwe Böhm (Agrostim, Německo) hovořil o komplexní mezioborové péči o půdu, „regenerativnímzemědělství, s využitím jak produktů živočišné výroby (kejda), tak i kompostu nebo lignohumátů, zejména v jejich kombinacích. Ladislav Menšík (za kolektiv VÚRV Praha a Mendelovy univerzity v Brně) prezentoval přehled monitoringu stavu půdní organické hmoty u zemědělských podniků v oblasti Boskovické brázdy a Drahanské vrchoviny. Zdůraznil zásadní význam kombinace minerálního a organického hnojení. Stanislav Jánošík (STIMAP, Slovensko) shrnul metodiky aplikování lignohumátových přípravků opírající se o genetické rysy konkrétní plodiny a typ porostu. Poukázal na význam podzimního ošetření. Na závěr Miloslav Pekař informoval o postoji IUPAC k syntetickým huminovým látkám, které tato organizace zahrnula mezi deset „emerging technologies“ v chemii za rok 2021.

 

Setkání pokračovalo navečer tradičně v prezentačních vinných sklepech vinařské školy rautovou večeří, dalšími diskusemi, ochutnávkou školních vín i zábavou s cimbálovou muzikou Dukát z Kyjova.

Novinky v oblasti huminových látek v časopise Úroda