Setkání IHSS-ČR » Setkání IHSS ČR dne 6. března 2015

České huminové setkání s mezinárodní účastí

Setkání členů české pobočky IHSS a dalších příznivců huminových látek se konalo 6. března 2015 v hotelu Rustikal v Hustopečích u Brna. Setkání iniciovala společnost Amagro, která jej i spolu se společností Humatex sponzorovala. V Hustopečích se sešlo přes padesát účastníků z akademické i průmyslové sféry i ze státní správy. Mezi nimi byli i účastníci ze Slovenska, Německa, Holandska či Španělska.

 

Setkání zahájil Miloslav Pekař (VUT v Brně), národní koordinátor IHSS. Poté následovaly tři bloky odborných příspěvků a diskusí. Prvý blok byl nazván Problémy trhu s huminovými látkami. Uvedl jej Petr Sedláček (VUT v Brně) informací o zatím neúspěšné snaze řešit problematiku standardizace huminových výrobků pomocí důkladně pojatého projektu. Praktické zkušenosti dodavatele přidal Lubomír Rákos (Amagro). V bohaté diskusi se účastníci, včetně zástupců státní správy, shodli nad akutností problematiky registrace huminových výrobků a nutnosti zavedení relevantnějších metod než pouze stanovení obsahu uhlíku. M. Pekař informoval o nové metodice standardizace, nedávno vyvinuté a zavedené v USA. Zkušenosti z Holandska (L. Rákos) ukazují na tristní stav půdy a nutnost řešení tohoto stavu např. kvalitními huminovými přípravky.


Vojtěch Enev (VUT v Brně) povyprávěl o stanovení huminových látek v novém typu potenciálně léčivé vody, nedávno objevené na jižní Moravě. František Novák (dříve ÚPB AVČR České Budějovice) navázal příspěvkem o minimalizaci obsahu organických škodlivin ve zdrojích podzemních vod. Ladislav Vaško (UPJŠ Košice) se zamýšlel nad vztahem huminových látek, potravinového řetězce a zdraví (správná výživa = menší nemocnost a větší odolnost) a vyvolal rovněž bohatou diskusi.


Druhý blok s názvem Humus & planta aneb mrtvá či živá půda zahájil Jaroslav Záhora (Mendelova univerzita v Brně) stejnojmenným příspěvkem zdůrazňujícím interakci půdních mikroorganismů a rostlin (kořenového systému). Magdalena Hábová (Mendelova univerzita v Brně) referovala o vlivu některých půdních pomocných látek na chemismus půd. Navázala Gabriela Barančíková (VÚPOP Prešov) poučením o vlivu vstupů organického uhlíku na změny v zásobách půdního organického uhlíku, jako zásadního ukazatele kvality půdy, a to v závislosti na agroklimatických podmínkách. Uwe Böhm (Agrostim, Německo) přednášel o polních experimentech vycházejících z hypotézy „It`s not the Carbon which is building the humus, it`s the amino molecules which are gluing the carbon to the life and minerals of the soil!“. Stanislav Jánošík (STIMAP, Slovensko) podal praktické zkušenosti distributora s působením humátů na půdu. František Muška (též Vinařství Sádek) ukázal význam originální prognózovací a signální metodiky chorob rostlin v zemědělské praxi a zamyslel se nad možnostmi jejího využití při aplikaci huminových výrobků. Martina Klučáková (VUT v Brně) pověděla o tom, jak lze pytlíky s čajem využít ve výzkumu půdní organické hmoty a její stability.

 

Poslední blok Novinky z huminového světa zahrnul vystoupení Aleny Lorencové (VÚVL Brno) o vlivu huminových látek na zdraví a kvalitu masa hospodářských zvířat a související diskusi.


Večer se účastníci sešli při neformální diskusi a posezení ve vinném sklepě, doprovázeném cimbálovou muzikou.