Setkání IHSS-ČR » Setkání IHSS ČR dne 18. března 2016

Setkání členů české pobočky IHSS a dalších příznivců huminových látek se konalo 18. března 2016 v hotelu Rustikal v Hustopečích u Brna. Setkání již tradičně iniciovala společnost Amagro, která jej i spolu se společností Humatex sponzorovala. V Hustopečích se v blízkosti rozkvetlých mandloní sešlo kolem padesáti účastníků z akademické i průmyslové sféry i ze státní správy. Mezi nimi byli i hosté ze Slovenska, Německa či Rakouska.

 

Setkání zahájili Miloslav Pekař (VUT v Brně), národní koordinátor IHSS, a Lubomír Rákos, ředitel Amagra, s.r.o. Poté následoval blok nazvaný Půda-organika-huminové látky. Zahájil jej Jaroslav Záhora (Mendelova univerzita v Brně) zajímavým příspěvkem s názvem Trvající otazníky kolem biouhlu. Široce pojaté vystoupení dokreslovaly osobní poznatky s půdním hospodařením v Mexiku. Navázal Michal Kalina (VUT v Brně) informací o humeomice, systematickém přístupu ke zkoumání složení a struktury nejen huminových látek a jeho osobních zkušenostech s tímto přístupem. Gabriela Barančíková (za kolektiv VÚPOP Prešov, Slovensko, spoluautoři T. Litavec a J. Halas) se v příspěvku Organický uhlík a humínové kyseliny zamýšlela nad souvislostmi mezi stanoveným obsahem uhlíku a huminových kyselin. Poté se rozproudila živá diskuse nad problematikou zaměření huminového výzkumu, zejména ve světle neutuchajících názorů na faktickou neexistenci huminových látek. Diskuse zdůraznila rozdíly i souvislosti mezi relativně mladou organickou hmotou půdy a vyzrálou organikou v rašelině nebo (mladém) uhlí.

 

Odpolední program začal blokem s názvem Pokroky aplikací. Jako prvý vystoupil Jaromír Novák s kolektivním příspěvkem Vliv foliárně aplikovaných huminových látek na příjem živin, růst a vývoj pšenice jarní pěstované ve vodní kultuře (Humatex Bílina spolu s P. Daňkem; další spoluautor J. Kozler, MikroChem Třeboň). Marcela Laštůvková (VUT v Brně) povídala o novinkách ve studiu průniku huminových látek listovými kutikulami. Stanislav Jánošík (STIMAP, Slovensko) podal praktické zkušenosti distributora s aplikací lignohumátů firmy Amagro zejména na pšenici. Aplikační blok uzavřela Alena Lorencová přednáškou Další aspekty využití humátů u hospodářských zvířat (VÚVeL Brno, spoluautoři M. Cigánek, M. Trčková), ve kterém zmínila i potenciální význam huminových kyselin jako sorbentů mykotoxinů např. v krmných směsích. 

 

Druhý odpolední blok nesl název Jak dál ve standardizaci. Miloslav Pekař informoval o dalším neúspěšném pokusu získat grant na výzkum pro potřeby kvalitní standardizace huminových výrobků. Rozproudila se diskuse o možných dalších zdrojích podpory tohoto výzkumu, vydávání „certifikátů IHSS“, problému standardizace výrobku versus nutnosti izolovat huminové látky. Zástupce ÚKZÚZ (Ing. Houček) informoval o aktuálním stavu inovace registrační metodiky, zhruba v duchu nedávno publikované americké normy. František Novák (České Budějovice) poté v přednášce Tři zdroje a tři součásti humusu shrnul problematiku složení huminových látek a jeho charakterizace. Na závěr vystoupil Vojtěch Enev (VUT v Brně) s příspěvkem Na co si dát při standardizaci a charakterizaci DOM pozor, aneb některá úskalí při měření.

 

Diskuse pokračovaly v neformálním prostředí hotelového vinárního sklepa při večeři a posezení, doprovázeném cimbálovou muzikou.