Setkání IHSS-ČR » České huminové setkání s mezinárodní účastí - 2018

Další tradiční setkání členů české pobočky IHSS a dalších příznivců huminových látek se konalo 2. března 2018 v hotelu Rustikal v Hustopečích u Brna. Setkání znovu iniciovala společnost Amagro, která jej i spolu se společností Humatex sponzorovala. V Hustopečích se sešlo na sedmdesát účastníků z akademické i průmyslové sféry i ze státní správy. Mezi nimi byli i zahraniční hosté ze Slovenska, Německa, Belgie, Rakouska. Tentokrát bylo zabezpečeno simultánní tlumočení v němčině.

Setkání zahájili Miloslav Pekař (VUT v Brně), národní koordinátor IHSS, který krátce informoval o stavu české pobočky IHSS. Připomněl existenci webových stránek české pobočky (http://ihss-cz.cz/) a apeloval na zvýšení členské základny.
První diskusní blok byl věnován konkrétním zkušenostem a metodikám. František Muška referoval o zkušenostech roku 2017 s prognózou v ochraně rostlin a aplikace hnojiv, s důrazem na rostoucí vliv sucha. Ladislav Menšík s kolektivem (VÚRV Praha, Mendelova univerzita v Brně) prezentoval příspěvek věnovaný frakcionaci humusových látek zemědělských půd a souvisejícímu vlivu aplikace minerálních a organických hnojiv. Mimo jiné poukázal na špatný stav půd spojený s útlumem živočišné výroby. Marcela Laštůvková (VUT v Brně) informovala o stáži na Monash University v Austrálii (podpořené IHSS), kde se věnovala nádobovým pokusům zkoumajícím vliv lignohumátu a humatizovaných hydrogelů na růst vybraných plodin. Uwe Böhm (Agrostim, Německo) rozprávěl o výsledcích dvou pokusů – jednak o vlivu leonarditu, lignohumátu a kompostu v dlouhodobém pěstebním pokusu, jednak o vlivu nového preparátu Tribocare Phyto/Calcite na růst kukuřice. Blok byl uzavřen vystoupením Michala Kaliny (VUT v Brně), diskutujícím problematiku stanovení velikosti huminových částic, zejména z hlediska metodik SEC a SEC-MALLS.

Odpolední program začal blokem s názvem Organická hmota, kvalitativní parametry humusu v půdě. Otevřel jej příspěvek přednesený Barborou Badalíkovou (Zemědělský výzkum Troubsko) a pojednávající o pětiletém pokusu s vlivem aplikace kompostu při pěstování kukuřice. Zdůraznila pozitivní vliv organické hmoty i na redukci smyvu z pěstební plochy. Jiří Smilek (VUT v Brně) informoval o novém projektu podpořeném IHSS zaměřeném na studium interakčních schopností huminových kyselin s využitím difúzních a sorpčních technik. Miloslav Pekař (VUT v Brně) seznámil účastníky s běžícím projektem zaměřeným na revitalizaci půd ohrožených suchem, v němž se mimo jiné testuje i lignit jako pomocná půdní látka.

Posledním byl blok nazvaný Svět lignohumátu a huminových výrobků. Nejprve zástupci firmy Ekonox Pardubice, Šárka Kratochvilová a Jiří Švachula, prezentovali přehled legislativních požadavků souvisejících s registrací a používáním huminových přípravků, zejména v rámci agendy REACH. Poté Zora Špirakusová (Amagro) uvedla výsledky polních pokusů s aplikacemi lignohumátu, zkoumajících např. vliv v kombinaci se slámou na půdní vlastnosti nebo průnik živin do listů při foliární aplikaci. Následovalo vystoupení Stanislava Jánošíka (STIMAP, Slovensko) o tom, jak se v praxi mohou rostliny díky lignohumátu vypořádat se stresem i o používané metodice jejich aplikace od podzimu až po konec vegetace. Vojtěch Enev (VUT v Brně) pohovořil o stanovení obsahu lignohumátu v humatizovaných minerálních hnojivech, s důrazem na využití IČ spektroskopie. Na závěr vystoupili J. Kowolowski a L. Varga (Vinařská škola Valtice) se zkušenostmi s aplikací lignohumátu MAX a lignoaktivátoru ve vinici. Vystoupení bylo zpestřeno ochutnávkou vzorků vín z takto ošetřených vinohradů.

Diskuse pak pokračovaly v neformálním prostředí hotelového vinného sklepa při večeři a posezení, doprovázeném cimbálovou muzikou Dukát z Kyjova.

V případě zájmu o poskytnutí prezentace z IHSS-CZ setkání, prosím kontaktujte koordinátora.