Setkání IHSS-ČR » České huminové setkání s mezinárodní účastí - 2017

Již tradiční setkání členů české pobočky IHSS a dalších příznivců huminových látek se konalo 3. března 2017 v hotelu Rustikal v Hustopečích u Brna. Setkání opět iniciovala společnost Amagro, která jej i spolu se společností Humatex sponzorovala. V Hustopečích se sešlo na padesát účastníků z akademické i průmyslové sféry i ze státní správy. Mezi nimi byli i zahraniční hosté ze Slovenska či Německa.

Setkání zahájili Miloslav Pekař (VUT v Brně), národní koordinátor IHSS, který krátce informoval o vybraných zajímavostech nedávní konference IHSS v japonské Kanazawě. Připomněl existenci webových stránek české pobočky (http://ihss-cz.cz/) a apeloval na zvýšení členské základny.
První diskusní blok byl věnován konkrétním zkušenostem a metodikám. František Muška referoval o možnostech stanovení optimálního termínu aplikace huminových látek využitím originální metodiky jeho otce, kterou úspěšně používá a rozvíjí v jiných oblastech zemědělské praxe (např. boj proti škůdcům). Ladislav Menšík s kolektivem (VÚRV Praha, Mendelova univerzita v Brně) prezentoval příspěvek věnovaný frakcionaci humusových látek lesních půd v centrální části Drahanské vysočiny. Václav Rypl (ÚKZÚZ, pracoviště Plzeň) informoval o brzkém vydání normy ISO (CD 19822) upravující stanovení huminových a fulvinových kyselin v huminových výrobcích, která bude převzata do České republiky. Norma v podstatě přebírá nedávno publikovanou americkou metodiku, o které bylo referováno na předchozích setkáních. Rozvinula se plodná debata o přínosu této metodiky i o alternativních metodách stanovení síry. František Novák (VŠCHT Praha, na setkání jako soukromá osoba) povyprávěl o využití FTIR spektroskopie ke kvantitativní i kvalitativní analýze huminových látek. Následoval příspěvek, který za kolektiv VÚVeL Brno přednesla Alena Lorencová, a to na téma Effect of dietary humic substances on intestinal microbiota composition and immune response in animals. Blok byl uzavřen vystoupením Stanislava Jánošíka (STIMAP, Slovensko), který podal informace pod titulem Lignohumát v praxi, shrnující starší i nové praktické zkušenosti distributora s aplikací lignohumátů a způsoby názorného přesvědčování sedláků o prospěšnosti těchto výrobků.

Odpolední program začal blokem s názvem Širší souvislosti. Zahájil jej Jaroslav Záhora (Mendelova univerzita v Brně) příspěvkem s názvem Význam organické hmoty pro dostupnost fosforu v půdě. Uvedl posluchače opravdu do širších souvislostí této problematiky a vtipně je zakomponoval do informace o náplni divadelního představení Tři zlaté klasy Dědyše Vševědyše, které samo o sobě zahrnovalo i problematiku péče o půdní organickou hmotu a půdu vůbec. Příspěvek zároveň tento blok ukončil.

Posledním byl blok nazvaný Svět lignohumátu. Na úvod Lubomír Rákos, ředitel Amagra, s.r.o., krátce představil novinky uváděné na trh. O jedné z nich, preparátu Tribocare Phyto, poté přednášel Uwe Böhm (Agrostim, Německo). Preparát obsahuje vápník v mikronizované formě, která se ve spolupůsobení s huminovými látkami ukazuje jako účinná i v boji proti mykózám. Posledním příspěvkem byla přednáška Vojtěch Eneva (VUT v Brně) nazvaná Charakterizace komerčního lignohumátu „ruskou metodikou“.

Diskuse pak pokračovaly v neformálním prostředí hotelového vinného sklepa při večeři a posezení, doprovázeném cimbálovou muzikou Dukát z Kyjova.

Prezentace jsou k obdržení u národního koordinátora prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.