Setkání IHSS-ČR » Setkání IHSS-ČR dne 11. dubna 2014

 

České huminové setkání s mezinárodní účastí

 

Setkání členů české pobočky IHSS a dalších příznivců huminových látek se konalo 11. dubna 2014 v hotelu Rustikal v Hustopečích u Brna. Setkání iniciovala společnost Amagro, která jej i spolu se společností Humatex sponzorovala. V Hustopečích se sešlo kolem padesáti účastníků z akademické i průmyslové sféry i ze státní správy. Mezi nimi byli i účastníci ze Slovenska, Německa a Polska.

Setkání společně zahájili Miloslav Pekař (VUT v Brně) a Lubomír Rákos (Amagro). Poté následovala řada odborných přednášek s huminovou a související tématikou:

 • Vojtěch Enev (VUT v Brně) podal přehled o využití UV-VIS, IČ a fluorescenční spektroskopie ve studiu huminových látek. Zejména v posledním případě upozornil na podmínky korektního měření smysluplných spekter.

 

 • Michal Kalina (VUT v Brně) informoval o zkušenostech s využitím metody dynamického rozptylu světla (DLS) při charakterizaci velikosti huminových kyselin v roztoku (solu) a nevynechal ani záludnosti, které aplikace DLS v huminovém výzkumu doprovází.

 

 • Příspěvek Petra Sedláčka (VUT v Brně) pojednával o vlivu karboxylových skupin na interakční vlastnosti huminových kyselin. Ten byl studován pomocí selektivní methylace těchto skupin.

 

 • Vystoupení Tomáše Weidlicha z Univerzity Pardubice bylo věnováno průmyslové aplikaci huminových kyselin – možnostem odstraňování reaktivních barviv z odpadních vod barvírenských provozů.

 

 • Jaroslav Záhora (Mendelova univerzita v Brně) se věnoval problematice osudu a transportu zejména uhlíku a dusíku v půdách, srovnání ekosystému přirozeného a zemědělského půdního povrchu a dopadů chemizace zemědělství na půdní život.

 

 • Přehled o výrobcích společnosti Amagro a o výsledcích při jejich aplikaci v nádobových i maloparcelových pokusech podala Zora Špirakusová z této společnosti.

 

 • Uwe Böhm (Agrostim, Německo) přednášel o praktických zkušenostech s aplikacemi lignohumátů v německém zemědělství.

 

 • V příspěvku Ivana Matušeka (Slovensko) se posluchači dověděli o moderních lyzimetrech, způsobech jejich instalace, provozu, sběru a vyhodnocení dat i o jejich aktuálním nasazení na území Slovenska.

 

 •  Alena Lorencová (ve spolupráci s Martinou Trčkovou; Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno) vyprávěla o veterinárním využití humátových preparátů – při léčbě průjmových stavů u zvířat (prasat) a srovnala jejich účinnost s jinými přípravky (na bázi ZnO).

 

 •  Miloslav Pekař (VUT v Brně) prezentoval přehled možného využití metod termické analýzy (termogravimetrie a DSC) při studiu vlastností huminových látek.

 

 • Přednáškový blok zakončila Irena Türkeová (VUT v Brně) příspěvkem popisujícím využití izotermické titrační kalorimetrie (ITC) ke studiu interakcí huminových kyselin zejména s ionty kovů.

 

Večer se účastníci sešli při neformální diskusi a posezení ve vinném sklepě, doprovázeném cimbálovou muzikou.